شورای حل اختلاف کمالشهر

این وبلاگ حاوی نظرات ،پیشنهادات وانتقادات مراجعین محترم شورای حل اختلاف کمالشهر خواهد بود.

آئین دادرسی مدنی درآئینه نمودار

                                                                                 بسمه تعالی

                                  

                                         شرایط اقامه دعوی:(م 2 ومفهوم مخالف م 84ق.آ.د.م)

1-داشتن نفع

2-سمت/نمایندگی/قائم مقامی/

3-اهلیت

4-اقامه دعوی درمدت قانونی

5-مختومه تلقی نشدن دعوا

6-داشتن اثر قانونی(بند7م 84 ق.آ.د.م)

7-مشروع بودن

8-قطعی بودن

                         موارد شروع به رسیدگی دادگاهها به دعوا(م2ق.آ.د.م)

1-زمانیکه شخص یااشخاص ذینفع رسیدگی به دعوا رابرابرقانون درخواست نموده باشند.

2-زمانیکه وکیل طرفین دعوا شروع به رسیدگی را درخواست نموده باشند.

3-زمانیکه قائم مقام طرفین دعوا(وراث,منتقل الیه و...)رسیدگی به دعوارا برابر قانون درخواست نموده باشد.

4-زمانیکه نماینده قانونی طرفین تقاضای رسیدگی به دعواراازدادگاه درخواست نموده باشد.

                                                    وظیفه دادگاهها درهردعوا

1-تصمیم گیری موافق قوانین موضوعه(م3ق.آ.د.م)

                       موارد مراجعه قضات به منابع فتاوی معتبر(م3 ق.آ.د.م)

 1-درصورتیکه قوانین موضوعه کامل نباشد.

2-درصورتیکه قوانین موضوعه صریح نباشد.

3- درصورتیکه قوانین موضوعه متعارض باشند. 

4-اصلاًقانونی درقضیه مطروحه وجود نداشته باشد.

عقود وقراردادهای غیرقابل استماع(م6 ق.آ.د.م)

1-عقودوقراردادهایی که مخل نظم عمومی میباشد.

2-عقودوقراردادهایی که برخلاف اخلاق حسنه باشد.[1]

3-عقودوقراردادهای که مغایرباموازین شرع باشند.                                                                   انواع قائم مقامی(1)

1-وارث____ قائم مقام مورث

2-منتقل الیه____ قائم مقام انتقال دهنده

3-مدیر تصفیه_____قائم مقام ورشکسته (م418ق.ت.)

4-وصی_____ قائم مقام موصی,ولی وجدپدری بعداز ارث

                                                    انواع نمایندگی(2)

1-قانونی:پدر,جدپدری(ولی خاص)که قانون معین نموده است.وصی نیزمانند نماینده قانونی است.(موارد 103و119و140ق.ا.ح و12ق.م).

2-قضایی:که به موجب حکم دادگاه تعیین میشوند.(امین,قیم)(م55 و56و59و103و104ق.ا.ح.)

3-قراردادی:که به موجب قرارداد تعیین میشوند.(مثل وکیل وقائم مقام تجاری)(م32ق.آ.م.و395ق.ت.)

 

                                                               موارد اهلیت

1-هرشخصی که به سن 18سال تمام برسد چه اناث وچه ذکور حق اقامه هرگونه دعواوهرگونه تصرفی اعم از مالی وغیرمالی را خواهدداشت.(1[2])(تبصره 2 م1210ق.م)

2-ذکوربعدازرسیدن به سن 15سال واناث بعدازرسیدن به سن9سال تمام قمری حق هرگونه تصرفات غیرمالی راداشته ومیتواننددعاوی غیرمالی را دردادگاه مطرح سازند.(تبصره1م1210ق.م.)

3-به موجب ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب 1313تمامی محاکم ودفاتر اسناد رسمی وادارات دولتی بایدکسانی را که به سن18سال نرسیده اند(اعم ازذکور واناث)غیررشید بخوانندمگراینکه رشد آنهاتوسط دادستان یاباحکم دادگاه ثابت شده باشد.(ماده واحده ق.رشد متعاملین مصوب1313)

                                                                 انواع دعاوی

1-دعواازحیث ماهیت حق مورداجرا  :1-عینی2-شخصی(دینی)3-مختلط

2-دعواازحیث موضوع حق:1-منقول2-غیرمنقول

3-دعوابه اعتبارنوع حق:1-مالی2-غیرمالی                                                               

                                           دعوا ازحیث ماهیت حق مورد اجراء

1-دعاوی عینی:دعوای مالکیت(م29ق.م.)2-حق انتقاع(م40ق.م.)3-حق ارتفاق(م93 ق.م.)4-دعاوی خلع ید(م19ق.م.)5-تخلیه یدازاعیان مرهونه ومستاجره6-دعاوی مربوط به حق العبور وحق المجری7-دعوای مزاحمت ازحق وممانعت ازحق وتصرف عدوانی(158و159و160 ق.آ.د.م.)8-دعوای استرداد سند9-دعوای افراز(م2و1 قانون افراز مصوب1357).

2-دعاوی شخصی (دینی):1-دعوای مطالبه دین2-دعوای الزام به انجام عمل(ماده515ق.آ.د.م.وماده221ق.م.)3-دعوای خودداری از انجام عمل(ماده515 ق.آ.د.م وماده221 ق.م.)

3-دعوای مختلط:دعوایی که هم ازحق عینی وهم از حق دینی برخورداراست.

                                      دعوای ازحیث موضوع حق

1-دعاوی منقول(ماده19ق.م.)

2-دعاوی غیرمنقول(ماده12 ق.م) :     1-دعوای مالکیت:1-دعوای حق انتفاع(م40 ق.م.)2-دعوای حق ارتفاق(ماده93ق.م.)

                                                        2-دعوای تصرف:1-تصرف عدوانی(ماده158ق.آ.د.م.)2-ممانعت ازحق(ماده159ق.آ.د.م.)

                                                    3-مزاحمت(ماده160 ق.آ.د.م.)  

                                                      دعوا به اعتبار نوع حق

1-دعاوی مالی

2-دعاوی غیرمالی                   

                                               

                                                        انواع دعاوی مالی

1-مطالبه خسارت بطورکلی(م515ق.آ.د.م.)

2-مطالبه وجه اسناد تجاری بهادارمانندسفته,چک,برات و....اسناد عادی

3-الزام به تنظیم سندرسمی ملک غیرمنفول

4-الزام به تنظیم سند اتومبیل(1[3])

5-الزام به تنظیم سند تلفن

6-الزام به تنظیم سندکشتی

7-ابطال سند رسمی مالکیت

8-ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه وغیره

9-ابطال سهام شرکت

10-الزام به انتقال سهم یاسهام شرکت

11-استرداد اموال منقول

12-دادخواست ضرروزیان ناشی از جرم (موضوع بند1م9ق.آ.د.ک.)

13-اختلاف ناشی از پیمانها

14-ابطال عملیات اجرایی,اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک وسفته

15-مطالبه سهم الشرکه

16-مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت

17-الزام به ایفای تعهد مالی

18-اعتراض ثالث به دعاوی فوق

19-ورود ثالث به دعاوی فوق

20-تقابل به دعاوی فوق

21-دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه,حق فسخ,ابطال معامله,بی اعتباری سند

22-اعتراض به ثبت

23-مطالبه ثمن

24-اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله

25-استرداد مبیع وثمن

26-مطالبه وجه التزام مندرج درقرارداد

27-مطالبه وفای به شرط وعهود راجع به معاملات وقراردادهامشروط براینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد.

28-الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت

29-انحلال شرکت بازرگانی موضوع(ماده 199ق.ث.)

30-بطان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد

31-خلع ید(بندج شق12م4ق.و.د.د.)

32-الزام به تغییر محل چاه توالت ودستشویی وباغچه که موجب خسارت به ساختمان مجاور شده است.  

33-مطالبه خسارت ناشی از نشست چاه وترکیدن لوله آب وفاضلاب

34-قلع وقمع بنادر صورت اختلاف در مالکیت

35-مطالبه هزینه دادرسی حق الوکاله (موضوع م515ق.آ.د.م.)

36-ابطال رای داوردرصورتیکه موضوع مالی باشد.

37-دعاوی مربوط به حق تألیف وتصنیف وحق اختراع

38-ابطال سند دروجه حامل به علت مفقود شدن سندیاسرقت

39-دعوای مالکیت(1[4])

40-اعتراض به رای کمسیون مواد147و148 اصلاحی قانون ثبت اسناد ومدارک درصورت داشتن ادعای مالکیت

41-اعتراض تحدیدحدود(2)

42-دعوای افراز,تقسیم وفروش اموال مشاع در صورت اختلاف درمالکیت

43-ابطال صورتجلسه افراز درصورت اختلاف درمالکیت

44-دعوای بطلان تقسیم مال مشاع درصورت اختلاف درمالکیت

45-الزام به فروش مال مشاع غیرقابل افراز درصورت اختلاف درمالکیت(م 4ق افراز وم 9آئین نامه آن)

46-استرداد لاشه چک وسفته وبرات

47-درخواست صلح وسازش درامور مالی

48-دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیرعمد

49-دعوای برائت ازپرداخت وجه الکفاله

50-دعوای ابطال اجاره نامه ملک مزروعی

51-اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معین

52-دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه

53-دعوای تخلیه ید ازعین مستاجره یامرهونه باشد وخوانده به استناد سند انتقال ملک از خواهان مدعی مالکیت گردد.

 

 

                                                 انواع دعاوی غیرمالی

1-دعوای ثبت علایم تجاری

2-دعوای ثبت اختراع

3-دعوای تخلیه

4-تامین خواسته(موضوع م 108ق.آ.د.م.)

5-دستور موقت(موضوع مواد310 الی 325 ق.آ.د.م.)

6-ابطال عملیات اجرایی سند غیرمالی مانند تخلیه

7-تعیین داوروسرداور

8-تقاضای اجرائیه برای رای داوری

9-حکم فروش مال غیرمنقول

10-تصرف عدوانی(م 158ق.آ.د.م.)

11-ممانعت ازحق(م159 ق.آ.د.م.)

12-مزاحمت ازحق(م160ق.آ.د.م.)

13-عزل وکیل(ب1 م678 ق.م.)

14-تفکیک ملک وفک رهن

15-افراز درصورتیکه مالکیت مورد اختلاف نباشد(موضوع م1ق.افراز)

16-اعتراض به رای هیئت تشخیص (م22 ق.ک.)

17-الزام به تعهد غیرمالی

18-صدرواجرائیه برای رای هیئت تشخیص قانون کار

19-دعوای ورشکستگی

20-دعوای انحلال شرکت

21-اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری

22-تعیین مدیر تصفیه

23-تصحیح نام درمدرک تحصیلی

24-دعوای رفع رطوبت

25-تنفیذ صلح نامه عادی

26-دعوای ابطال رای داوری درصورتیکه رای داوری مربوط به حقوق مالی نباشد.

27-درخواست سازش بین طرفین تاهرمقداری که خواسته باشد

28-اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف ماده56قانون حفاظت ازجنگلها

29-دروقفیت

30-تولیت

31-اعتراض به رای هیئت عالی نظام پزشکی

32-دعوای تغییر جنسیت

33-دعوای ابطال پروانه حفرچاه[5]   

34-تایید قولنامه

35-انسداد چاه

36-بطلان تقسیم مال مشاع به شرط عدم اختلاف درمالکیت

37-ابطال عملیات فروش مال مشاع به شرط عدم اختلاف درمالکیت

38-دعوای جعل وتزویردراسناد

39-ابطال سند وکالت

40-استرداد اسناد ومدارک غیرمالی واسناد واشیایی که بهای معین ندارد.

41-بطلان تعهدات درصورتیکه موضوع تعهد مالی نباشد

42-دعوای اعاده اعتبار ورشکسته (موضوع ماده561ق.ت.)

43-استرداد عین چک واوراق بهادار

44-ابطال صورتجلسه شرکت تعاونی

45-دعوای اعسار

46-تشخیص صحت تاریخ معامله

47-دعوای راجع به حقوق ارتفاقی(م 40و93 ق.م.)

   

                                  دعاوی مالی درامور حسبی

1-تقسیم ترکه درصورت اختلاف درمالکیت

2-الزام به فروش ترکه درصورت اختلاف درمالکیت

3-مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزداوست

 

                           دعاوی غیرمالی درامورحسبی

1-نصب قیم(م1218ق.م. وموضوع مواد55 الی73 ق.ا.ح.)

2-عزل قیم(م 1248 ق.م وموضوع مواد 96 الی 102 ق.ا.ح.)

3-نصب امین برای غایب مفقودالاثر(م1012ق.م.و103و104 ق.ا.ح.)

4-ضم امین(ماده1184و1186ق.م.)

5-صدور حکم موت فرضی (م 1019ق.م.)

6-مهروموم ترکه (م162و168ق.ا.ح.)

7-الزام به برداشتن مهروموم (م162و194 ق.ا.ح.)  صفح 62و63

8-تحریر ترکه(م162و206ق.ا.ح.[6])

9-درخواست تصفیه ترکه (م 260و261و262ق.ا.ح.[7])

10-بطلان تقسیم ترکه

11-صدور حکم حجر

12-تعیین تاریخ حجر

13-اخراج ثلث  ازماترک

14-الزام به فروش  ترکه موضوع(م 417ق.ا.ح.)

15-عزل ولی قهری موضوع( 1173 ق.م.)

16-درخواست تحویل اموال غایب مفقود الاثر(ماده 1025)

17-گواهی رشد (م واحده ق.رشد متعاملین مصوب 1313)

18-درخواصت صدور حکم سرپرستی فرزند خوانده

19-تقسیم ترکه درصورت عدم اختلاف درمالکیت(موضوع م 300 الی303 ق.ا.ح.)

20-تنفیذ وصیت نامه

21-دعوای اثبات خیانت ولی قهری دردارایی طفل ازطرف مدعی العموم(موضوع م 1186ق.م.)

22-گواهی حصروراثت (م 360 ق.ا.ح.)

 

                                  دعاوی مالی درامور خانواده:

1-استرداد شیبربها2-استرداد جهیزیه3-مطالبه نفقه معوقه4-مطالبه مهریه5-مطالبه نفقه ایام عده6-افزایش نفقه7-تعیین نفقه آینده

 

                                         دعاوی غیرمالی درامور خانواده

1-ازداج مجدد

2-الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج وثبت ازدواج دردفاتر اسناد رسمی

3-الزام به ثبت واقعه طلاق

4-ثبت رجوع ازطلاق درایام عده

5-الزام به انعقاد عقد نکاح موضوع توافقنامه عادی

6-گواهی عدم امکان سازش

7-صدور حکم طلاق

8-تمکین

9-درخواست حضانت

10-درخواست کسب اجازه ملاقات با فرزند مشترک

11-الزام به ثبت واقعه رجوع

12-کسب اجازه جهت ازدواج(موضوع م 1043 ق.م.)

13-ابطال عقدنکاح به لحاظ عدم اجازه ازپدر

14-فسخ عقد نکاح

15-انکار زوجیت

16-دعوای زوجیت

17-دعوای نسب

18-دعوای وصایت

19-فرزند خواندگی  

 

                              دعاوی غیرمالی مربوط به موجر ومستأجر

1-الزام به وصل تلفن مورداجاره(م 24 ق.ر.م.م.56)

2-تجویزانتقال منافع مورد اجاره(م19ق.ر.م.م.56)

3-تخلیه مورد اجاره (محل کسب به علل مختلف)(م 14 ق.ر.م.م.56)

4-تخلیه مورد اجاره(محل سکونت به علل مختلف)(م 6 و8ق.ر.م.م. 62وم3ق.ر.م.م.76)

5-الزام به انعقاد قرارداد اجاره رسمی(م7 ق.ر.م.م.56)

6-الزام موجر به تعمیرات کلی واساسی درمورد اجاره بها(موضوع 20الی24 ق.ر.م.م.56 وم10 الی12 ق.ر.م.م.62)

7-دعوای عسروحرج(م 9ق.ر.م.م.62)

8-بطلان اجاره (م481ق.م.)

9-فسخ اجاره (م 12 و14 ق.ر.م.م.56 وم8ق.ر.م.م.62)

10-دعوای تنظیم اجاره رسمی (زمانیکه اجاره نامه در )

                             دعاوی مالی مربوط به موجر ومستأجر

1- مطالبه اجورمعوقه (بند14 ماده 4ق.و.د.د.)

2-مطالبه سرقفلی (موضوع م6الی10ق.ر.م.م.76)

3-تعدیل وافزایش اجاره بها ومطالبه مابه التفات آن (موضوع م4و5ق.ر.م.م.56)

4-مطالبه اجرات المثل (م 501ق.م وم7ق.ر.م.م56)

5-مطالبه حق کسب وپیشه وتجارت بطور مستقل (موضوع بند3و2و1 م15ق.ر.م.م.56)

                        دعاوی غیرمالی مربوط به ثبت احول

1-رفع واقعه فوت2-رفع واقعه فوت ازسند جعلی3-ابطال نسب یانفی آن4-دعوای ابوات5-دعوای بنوت6-اثبات بلوغ برای ازدواج7-تغییرنام کوچک8-اثبات سیادت9-تصحیح وابطال شناسنامه از حیث شماره وسایر مشخصات10-اصلاح تاریخ فوت درگواهی فوت11-تغییر جنسیت 

                                       اقسام دعاوی

1-ذاتی:

1-دعوای الزام به استرداد سند (مگر اینکه موضوع سند جنبه مالی نداشته باشد نام خصوصی وعکس خانوادگی)

2-دعوای زوجیت

3-دعوای حجر

2-اعتباری:

1-خلع ید(درصورتیکه مورد نزاع نباشد)

2-درخواست افراز (درصورتیکه مالکیت مورد نزاع باشد)(م 1ق.افراز)

3-تقسیم فروش اموال مشاع(درصورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

4-دعاوی راجع به موجرومستأجر به جز دعاوی اجور معوقه

5-میزان حق الوکاله وکیل

6-دعوای مزاحمت,ممانعت ازحق وتصرف عداوانی درعین غیرمنفول(موضوع مواد158 الی160 ق.آ.د.م.)

 [1] -قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق وتکالیف اومیگردد(دکترشمس/عبدالله/همان منبع/ج1/صص300و301)

2-نمایندگی عنوانی است که برمبنای آن شخص اقدام به انجام عمل حقوقی به نام شخص دیگربه حساب اووبه منظورتأمین اهداف اومینماید.(ر.ک.همان منبع/ج1/ص301)

1-قانونگذار رسیدن اشخاص به سن 18سالگی را اماره ای بررشد دانسته است.

1-نظربه شماره4871/7-29/6/1377-اداره حقوقی دادگستری (ر.ک.امیری.داریوش.همان منبع.ص91)

1-رای وحدت رویه شماره579-28/7/1371-هیأت عمومی دیوان عالی کشور(ر.ک.همان منبع.ص89)

2-نظریه شماره 5114/7-24/11/1360اداره حقوقی دادگستری (ر.ک.همان منبع.ص91)

[5] -نظریه شماره420/7-24/1/1362 –اداره حقوقی دادگستری.(ر.ک.همان منبع.ص91)

[6] -منظواز تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه ودیون متوفی است.

[7] -مقصوداز تصفه ترکه تعیین دیون وحقوق برعهده متوفی وپرداخت آنهاوخارج موردوصیت ازماترک است.

2-تعیین وتکلیف بطور خاص ومربوط به همان دعوا(م 4ق.آ.د.م.)

3-پرهیز از صدور حکم به طورکلی وعام (م4)

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر ۱۳۸۸ساعت 0:8  توسط مدیریت شورای کمالشهر  |